اخبار دانشگاه

دستگاه تصفیه پساب های صنعتی در دانشگاه یاسوج ساخته شد
1395/08/03

دستگاه تصفیه پساب های صنعتی در دانشگاه یاسوج ساخته شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه یاسوج، این دستگاه با نام کامل «راکتور فتوکاتالیستی بسترچرخشی برای تصفیه پساب» توسط دکتر محمودرضا رحیمی و همکاران ساخته و گواهی نامه ثبت اختراع از سازمان ثبت اسنادکشور دریافت کرد.