چاپ        ارسال به دوست

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای اجرای سردر دانشگاه یاسوج

  دانشگاه یاسوج با استناد به آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در نظر دارد پروژه اجرای سردر دانشگاه یاسوج از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذار نماید.

1-    سازه بصورت لوله و  تیر ورق می باشد و پوشش سقف جزء مناقصه نمی باشد.(اجرای فونداسیون در تعهد پیمانکار است)

2-    مبلغ برآورد تقریبی 9.500.000.000 (نه میلیارد و پانصد میلیون ریال) می باشد.

3-    دهانه 25 متر و ارتفاع 16 متر می باشد.

4-    محل تأمین اعتبار از محل اعتبارات دانشگاه صورت می‌گیرد. کلیه پرداخت ها در قالب اسناد خزانه اسلامی صورت می‌گیرد.

5-    مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 900.000.000(نهصد میلیون )ریال می باشد (فقط ضمانت نامه معتبر بانکی)

6-    مدت اجرای کار از زمان تحویل کارگاه به برنده مناقصه به مدت سه  ماه شمسی

7-    محل اجرای پروژه : سایت دانشگاه یاسوج

8-    ارائه پروپوزال برای خرید ، ساخت ، حمل و نصب سردر لازم می باشد. (ارائه نقشه های شاپ الزامی است)

9-    اعضاء کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار می‌باشند.

لذا از کلیه پیمانکاران واجد صلاحیت (مورد تأیید در ساجات) دارای پایه حداقل 3 در رشته ابنیه و کارخانه‌های ساخت اسکلت فلزی دارای مجوز از اداره صنعت و معدن باشند دعوت می‌گردد از روز سه شنبه مورخ 1396/07/25 تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1396/08/03 با ارایه یک فقره فیش واریزی به مبلغ 500.000(پانصد هزار ) ریال به حساب شماره 7875940264 بنام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه یاسوج به واحد قراردادها (فرهاد کریمی) مراجعه و اسناد و مدارک مناقصه را دریافت و از روز پنج شنبه مورخ 1396/08/04 لغایت پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1396/8/13 مدارک و مستندات خود را درسه پاکت دربسته و لاک و مهر شده به شرح ذیل تحویل و رسید دریافت نمایند.

·پاکت الف : حاوی ضمانت نامه معتبر  بانکی به مبلغ 900.000.000 (نهصد میلیون ریال)

·پاکت ب: حاوی اسناد قبول و پذیرش شرایط مندرج در آگهی فراخوان مناقصه و مستندات ممهور به مهر مناقصه گر حاوی مستندات مؤید توانمندیهای کاری و تخصص مناقصه گر و سوابق مربوط

·پاکت ج: نامه رسمی ممهور به مهر مناقصه گر و با ذکر قیمت پیشنهادی

   لازم است هرسه پاکت یاد شده در یک پاکت کلی دربسته ولاک ومهر شده ارایه گردد.

 سایر شرایط مناقصه به شرح ذیل می باشد:

1- تاریخ افتتاح پاکات مرحله اول روز یکشنبه مورخ 1396/08/14  ساعت 10 صبح دفتر معاونت اداری مالی دانشگاه می باشد متقاضیان در صورت تمایل می توانند حضور داشته باشند 

2-  هزینه های چاپ و آگهی های مربوط به عهده برنده مناقصه می باشد.

3- به پیشنهادهای مخدوش و یا مشروط ترتیب اثر داده نمی شود.

4- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور می باشد.

5- مالیات بر ارزش افزوده در صورت ارائه گواهی از سوی پیمانکار بر عهده کار فرما می باشد.

6- مکان تحویل مدارک تکمیل شده : یاسوج، خیابان پاسداران ، سازمان مرکزی دانشگاه یاسوج واحد قراردادها(آقای کریمی) 

                                                      

                                                  ((معاونت اداری و مالی دانشگاه یاسوج))

 


١٢:٥٩ - چهارشنبه ٢٦ مهر ١٣٩٦    /    شماره : ٢٩٠٩    /    تعداد نمایش : ٢٢٦١