اخبار > آگهي فراخوان مناقصه عمومي دانشگاه ياسوج( امور انتظامات و حفاظت فيزيکي)چهارشنبه ١٥ فروردين ١٣٩٧ :: ١٤:١٥

آگهي فراخوان مناقصه عمومي دانشگاه ياسوج( امور انتظامات و حفاظت فيزيکي)

آگهي فراخوان مناقصه عمومي دانشگاه ياسوج( امور انتظامات و حفاظت فيزيکي)

آگهي فراخوان مناقصه عمومي دانشگاه ياسوج( امور انتظامات و حفاظت فيزيکي)

 

 

دانشگاه ياسوج به استناد آئين نامه  مالي معاملاتي دانشگاه هاو موسسات آموزش عالي و پژوهشی کشور در نظر دارد امور انتظامات و حفاظت فيزيکي دانشگاه را به صورت حجمي از طريق مناقصة عمومي به شركت هاي خدماتي واجد صلاحيت که مورد تأييد ادارةكل كار و امور اجتماعي و سازمان برنامه و بودجه کشور و داراي ظرفيت هاي مناسب جهت واگذاري کار باشند واگذار نمايد. لذا از کليه شرکتهاي خدماتي واجد شرايط دعوت مي شود ضمن واريز مبلغ 500000ريال به حساب شماه 7875940264 بنام درآمد اختصاصي نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه ياسوج جهت دريافت اسناد مناقصه از تاريخ  15 / 1  / 97  لغايت پايان وقت اداري روزپنج شنبه   مورخه  23 /  1 / 97 در تايم اداري از ساعت 8 صبح لغايت 14.30  به آدرس ياسوج سازمان مرکزي دانشگاه ،خیابان ارتش روبروی گلستان 12 (دفتر امور قراردادهای دانشگاه) مراجعه و اسناد و مدارک مربوط را دريافت و سپس پاکات و پيشنهاد قيمت و ساير مدارک و مستندات قانوني ذيربط را در پاکت در بسته و لاک و مهر شده  با رعايت موارد ذيل تا ساعت 12 روز سه شنبه  مورخ  28 /  1 / 97  تحويل و رسيد دريافت نماييد.

1- تاريخ بازگشايي پاکات ساعت 10 روز چهارشنبه مورخ   29/  1  / 97 در دفتر معاونت اداري و مالي دانشگاه مي باشد. نمايندگان قانوني شرکتها با ارايه معرفي نامه معتبر مي توانند حضور داشته باشند.

2- دانشگاه در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.

3- به مدارك شركتهايي كه فاقد مجوز و صلاحيت كار از سازمانهاي ذيربط فوق الذکر باشند يا مدارك آنها ناقص و يا مخدوش و مشروط باشد مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

4- شركت هايي مي توانند در مناقصه شركت و پيشنهاد قيمت دهند كه داراي توان مالي جهت پرداخت حداقل دو ماه حقوق و مزاياي كارگران خود را داشته باشند و مستندي از گردش عمليات مالي شرکت ها در يکسال گذشته که نشان دهنده توان پرداخت شرکت مي باشد را به ضميمه اسناد و مدارک ارايه نمايند.

5-شرکت کنندگان مکلفند مبلغ 2/000/000/000 ریال ( دو میلیارد  ريال )ضمانت نامه بانکي معتبر به عنوان تضمين شرکت در مناقصه در پاکت ج ارايه نمايند.

6- هر گاه مشخص گردد كه در پيشنهاد قيمت تباني انجام گرفته باشد، تباني كنندگان از مناقصه حذف خواهند شد.

7- لازم است کليه شرکت کنندگان واجد شرايط گزارش مستندي از سوابق کار قبلي خود را به ضميمه اسناد و مدارک ارايه نمايند.

8- فراخوان مناقصه همزمان در سايت دانشگاه به آدرس www.yu.ac.ir نيز قابل دسترسي مي باشد.

9- مبلغ پايه دانشگاه به طور تقريبي جهت امور ياد شده به مدت يکسال از 97/1/1لغايت 97/12/29 به مبلغ 17/000/000/000  ريال( هفده میلیارد ریال  ) مي باشد.

10- هزينه چاپ و درج آگهي هاي مربوط به عهدة برندة مناقصه مي باشد.

11- تعداد نيروي مورد نياز جهت انجام امور ياد شده حدود 46 نفر مي باشد.

12- بکار گيري نيروهاي حال حاضر دانشگاه در اولويت مي باشد.

13- متقاضيان بايستي پيشنهادهاي خود را در3 پاکت دربسته و لاک مهر شده به شرح ذيل تحويل دانشگاه نمايند.( لازم است هر سه پاکت در یک پاکت در بسته و لاک مهر شده ارایه گردد(.

پاکت الف: حاوي ضمانت نامه بانکی

پاکت ب: حاوي اسناد قبول و پذيرش شرایط مندرج در آگهي فراخوان مناقصه و مستندات ممهور به مهر مناقصه گر ومستندات موید توانمندی کاری و تخصصی مناقصه گر و سوابق مربوط .

پاکت ج: حاوی قیمت پیشنهادی با حروف و عدد به ریال بدون خط خوردگی با مهر و امضاء قانونی مدیرعامل شرکت     

                                                              دانشگاه ياسوج