اخبار > آگهي فراخوان مناقصه عمومي دانشگاه ياسوج( امور انتظامات و حفاظت فيزيکي)شنبه ٢٢ ارديبهشت ١٣٩٧ :: ١٠:٥٠

آگهي فراخوان مناقصه عمومي دانشگاه ياسوج( امور انتظامات و حفاظت فيزيکي)

آگهي فراخوان مناقصه عمومي ( امور انتظامات و حفاظت فيزيکي) دانشگاه یاسوج

آگهي فراخوان مناقصه عمومي دانشگاه ياسوج( امور انتظامات و حفاظت فيزيکي)

 

 

باسمه تعالی

آگهي فراخوان مناقصه عمومي ( امور انتظامات و حفاظت فيزيکي) دانشگاه یاسوج

 

دانشگاه ياسوج به استناد آئين نامه  مالي معاملاتي دانشگاه هاو موسسات آموزش عالي و پژوهشی کشور در نظر دارد امور انتظامات و حفاظت فيزيکي دانشگاه را به صورت حجمي از طريق مناقصة عمومي به شركت ها و موسسات خدماتي واجد صلاحيت که مورد تأييد ادارةكل كار و امور اجتماعي و سازمان برنامه و بودجه کشور و همچنین داراي مجوز از مرکز انتظام نیروی انتظامی مطابق با آئین نامه اجرایی  ماده 122 قانون برنامه چهارم توسعه ودارای ظرفيت هاي مناسب جهت واگذاري کار باشند واگذار نمايد. لذا از کليه شرکتها و موسسات خدماتي واجد شرايط دعوت مي شود ضمن واريز مبلغ500000 ریال به حساب شماه 7875940264 بنام درآمد اختصاصي نزد بانک تجارت  شعبه دانشگاه ياسوج  جهت  دريافت  اسناد  مناقصه  از  تاريخ  22 / 2  / 97  لغايت پايان وقت اداري روز شنبه مورخه  29/2/97 در تايم اداري از ساعت 8 صبح لغايت 14.30  به آدرس ياسوج سازمان مرکزي دانشگاه ،خیابان ارتش روبروی گلستان 12 (دفتر امور قراردادهای دانشگاه) مراجعه و اسناد و مدارک مربوط را دريافت و سپس پاکات و پيشنهاد قيمت و ساير مدارک و مستندات قانوني ذيربط را در پاکت در بسته و لاک و مهر شده  با رعايت موارد ذيل تا ساعت 12 روز چهار شنبه  مورخ  2 /  3 / 97  تحويل و رسيد دريافت نماييد.

1- تاريخ بازگشايي پاکات ساعت 10 روز شنبه مورخ   5/  3  / 97 در دفتر معاونت اداري و مالي دانشگاه مي باشد. نمايندگان قانوني شرکتها با ارايه معرفي نامه معتبر مي توانند حضور داشته باشند.

2- دانشگاه در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.

3- به مدارك شركتهايي كه فاقد مجوز و صلاحيت كار از اداره کار و مجوز فعالیت از مرکز انتظام نیروی انتظامی باشند يا مدارك آنها ناقص و يا مخدوش و مشروط باشد مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

4- شركت هايي مي توانند در مناقصه شركت و پيشنهاد قيمت دهند كه داراي توان مالي جهت پرداخت حداقل دو ماه حقوق و مزاياي كارگران خود را داشته باشند و مستندي از گردش عمليات مالي شرکت ها در يکسال گذشته که نشان دهنده توان پرداخت شرکت مي باشد را به ضميمه اسناد و مدارک ارايه نمايند.

5-شرکت کنندگان مکلفند مبلغ 2/000/000/000 ریال ( دو میلیارد  ريال )ضمانت نامه بانکي معتبر به عنوان تضمين شرکت در مناقصه در پاکت ج ارايه نمايند.

6- هر گاه مشخص گردد كه در پيشنهاد قيمت تباني انجام گرفته باشد، تباني كنندگان از مناقصه حذف خواهند شد.

7- لازم است کليه شرکت کنندگان واجد شرايط گزارش مستندي از سوابق کار قبلي خود را به ضميمه اسناد و مدارک ارايه نمايند.

8- فراخوان مناقصه همزمان در سايت دانشگاه به آدرس www.yu.ac.ir نيز قابل دسترسي مي باشد.

9- مبلغ پايه دانشگاه به طور تقريبي جهت امور ياد شده به مدت يکسال از 1/1/97لغايت 29/12/97 به مبلغ   17/000/000/000  ریال ( هفده میلیارد ریال  ) مي باشد.

10- هزينه چاپ و درج آگهي هاي مربوط به عهدة برندة مناقصه مي باشد.

11- متقاضيان بايستي پيشنهادهاي خود را در3 پاکت دربسته و لاک مهر شده به شرح ذيل تحويل دانشگاه نمايند.( لازم است هر سه پاکت در یک پاکت در بسته و لاک مهر شده ارایه گردد(.

پاکت الف: حاوي ضمانت نامه بانکی

پاکت ب: حاوي اسناد قبول و پذيرش شرایط مندرج در آگهي فراخوان مناقصه و مستندات ممهور به مهر مناقصه گر ومستندات موید توانمندی کاری و تخصصی مناقصه گر و سوابق مربوط .

پاکت ج: حاوی قیمت پیشنهادی با حروف و عدد به ریال بدون خط خوردگی با مهر و امضاء قانونی مدیرعامل شرکت   

 

                                                              دانشگاه ياسوج