اخبار > آگهي فراخوان مناقصه عمومي خدمات (دانشكده هاي نفت و گاز گچساران و صنعت و معدن چرام)دانشگاه ياسوجشنبه ٢٢ ارديبهشت ١٣٩٧ :: ١١:٠٢

آگهي فراخوان مناقصه عمومي خدمات (دانشكده هاي نفت و گاز گچساران و صنعت و معدن چرام)دانشگاه ياسوج

آگهي فراخوان مناقصه عمومي خدمات (دانشكده هاي نفت و گاز گچساران و صنعت و معدن چرام)دانشگاه ياسوج

آگهي فراخوان مناقصه عمومي خدمات (دانشكده هاي نفت و گاز گچساران و صنعت و معدن چرام)دانشگاه ياسوج

 

 

باسمه تعالی

آگهي فراخوان مناقصه عمومي خدمات (دانشكده هاي نفت و گاز گچساران و صنعت و معدن چرام)دانشگاه ياسوج

 

دانشگاه ياسوج به استناد آئين نامه  مالي معاملاتي دانشگاه و موسسات آموزش عالي و پژوهشی کشور در نظر دارد امور مربوط به امور خدماتي را به صورت حجمي از طريق مناقصة عمومي به شركت هاي خدماتي واجد صلاحيت که مورد تأييد ادارةكل كار و امور اجتماعي و سازمان برنامه و بودجه کشور و داراي ظرفيت هاي مناسب جهت واگذاري کار باشند واگذار نمايد. لذا از کليه شرکتهاي خدماتي واجد شرايط دعوت مي شود ضمن واريز مبلغ 500000(پانصد هزار) ريال به حساب شماه 7875940264 بنام درآمد اختصاصي نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه ياسوج جهت دريافت اسناد مناقصه از تاريخ  22 / 2 /97   لغايت پايان وقت اداري روزشنبه مورخه  29 / 2  / 97  

 در تايم اداري از ساعت 8لغايت 14.30 به آدرس ياسوج سازمان مرکزي دانشگاه ،خیابان ارتش روبروی گلستان 12 دفتر امور قراردادهای  دانشگاه مراجعه و اسناد و مدارک مربوط را دريافت و سپس پاکات و پيشنهاد قيمت و ساير مدارک و مستندات قانوني ذيربط را در پاکت در بسته و لاک و مهر شده  با رعايت موارد ذيل تا ساعت 12 روز   چهارشنبه مورخ   2/ 3  /  97    تحويل و رسيد دريافت نمايند.

1- تاريخ بازگشايي پاکات ساعت 10 روز شنبه    مورخ  5 /   3 /  97    در دفتر معاونت اداري و مالي دانشگاه مي باشد. نمايندگان قانوني شرکتها با ارايه معرفي نامه معتبر مي توانند حضور داشته باشند.

2- دانشگاه در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.

3- به مدارك شركتهايي كه فاقد مجوز و صلاحيت كار از سازمانهاي ذيربط فوق الذکر باشند يا مدارك آنها ناقص و يا مخدوش و مشروط باشد مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

4- شركت هايي مي توانند در مناقصه شركت و پيشنهاد قيمت دهند كه داراي توان مالي جهت پرداخت حداقل دو ماه حقوق و مزاياي كارگران خود را داشته باشند و مستندي از گردش عمليات مالي شرکت ها در يکسال گذشته که نشان دهنده توان پرداخت شرکت مي باشد را به ضميمه اسناد و مدارک ارايه نمايند.

5-شرکت کنندگان مکلفند مبلغ 600/000/000 ریال(ششصد میلیون )ريال ضمانت نامه بانکي معتبر به عنوان تضمين شرکت در مناقصه در پاکت الف ارايه نمايند.

6- هر گاه مشخص گردد كه در پيشنهاد قيمت تباني انجام گرفته باشد، تباني كنندگان از مناقصه حذف خواهند شد.

7- لازم است کليه شرکت کنندگان واجد شرايط گزارش مستندي از سوابق کار قبلي خود را به ضميمه اسناد و مدارک ارايه نمايند.

8- فراخوان مناقصه همزمان در سايت دانشگاه به آدرس www.yu.ac.ir نيز قابل دسترسي مي باشد.

9- مبلغ پايه دانشگاه به طور تقريبي جهت امور ياد شده به مدت یکسال شمسی از تاريخ1/1/1397لغايت 29/12/1397 به مبلغ 6/300/000/000  ريال ( شش میلیارد و سیصد میلیون) ریال  مي باشد.

10- هزينه چاپ و درج آگهي هاي مربوط به عهدة برندة مناقصه مي باشد.

11- متقاضيان بايستي پيشنهادهاي خود را در3 پاکت دربسته و لاک مهر شده به شرح ذيل تحويل دانشگاه نمايند.( لازم است هر سه پاکت در یک پاکت در بسته و لاک مهر شده ارایه گردد).

پاکت الف: حاوي ضمانت نامه بانکی

پاکت ب: حاوي اسناد قبول و پذيرش شرایط مندرج در آگهي فراخوان مناقصه و مستندات ممهور به مهر مناقصه گر. و مستندات مؤيد توانمنديهاي کاري و تخصصي مناقصه گر و سوابق مربوط

پاکت ج: حاوی قیمت پیشنهادی با حروف و عدد به ریال بدون خط خوردگی با مهر و امضاء قانونی مدیرعامل شرکت

 

       دانشگاه ياسوج